هنوز نمردی. هنوز روی تابوتت گل بارون نشده. 

مطمئن شو هر نفسی که می کشی برای هدفی باشه

وقت این رسیده که بفهمی اگه چیزی از زندگیت می خوای، باید براش تلاش کنی. چقدر می تونی فداکاری کنی؟ برای درد کشیدن آماده ای؟ برای سختی کشیدن آماده ای؟ چون اگه همچین آدمی نیستی، راحت و آسوده باش. همون جایی که هستی بمون. به جلو حرکت نکن. به عقب برگرد.

ولی اگه اون شخصی که میگی، وقتی برای منتظر موندن نداریم. چون زمان مدیون من و شما نیست که منتظر ما بماند. زمان به فکر من و تو نیست. زمان خیلی وقته که تصمیم خودشو گرفته.

مسئله اینه که تو میخوای چکار کنی؟ کی گفته که قراره آسون باشه. این کار شجاعت می خواد. سرسختی می خواد. فداکاری می خواد. دیگه واسه خودت احساس تاسف نکن. اینجا کسی واسه کسی متاسف نیست. اما تو باید زندگی رو جشن بگیری.  چون مهم نیست که خوبه یا اینکه بده. هیچ چیز با شکوه تر از زندگی کردن نیست. چون اگه زندگی کنی احتمال تغییر دادن چیزی وجود داره. اما فقط تغییرش نده، رشدش بده. به چیز بهتری تبدیلش کن. این که بتونی چیزی رو که برای دیگران اهمیت نداره رو به چیز بهتری تبدیل کنی.

خیلی از افراد تو این دنیا هست که به تو باور ندارند. اما تو همین مدتی که نگرانی دیگران بهت باور دارن یا نه، چرا به خودت باور پیدا نمی کنی؟

زندگی کن

نفس بکش