از زمانی که شروع می کنیم به اینکه از زندگی چه چیزی می خواهیم،

از زمانی که شروع به فکر کردن در مورد آینده می کنیم

چه چیزی برای تو از ارزش فوق العاده ای بر خورداره؟

هر زمان که خودت را پیدا کردی وبه خودت گفتی که نمی توانم اون رو انجام بدم، تو باید به خودت تلقین کنی که مرد، نه، نه، نه،

من از پَسِش بر میام. من می تونم انجامش بدم

تو قدرت، درون خود داری، تو استعداد درون خودت داری که هنوز بهش دست نیافتی

اکنون، هر هدفی که داری، این چیزیه که می دونیم: تو قطعا مخالفانی داری، قطعا سختی هایی داری، چالش هایی خواهی داشت، سفری طولانی، شب های دراز تاریک

اما زمانی که به آرزوهایت بچسبی و به هیچ کس اجازه کشتن آنها رو در درونت ندی، موفق خواهی شد

فقط بروی اون آرزو تمرکز کن، در حالی که هیچ ارزشی برای دیگران ندارد، حتی گاهی اوقات برای خودت هم بی ارزشه

فقط ادامه بده، زمانی که به خود فرصت امتحان کردن را جهت گسترش یافتن، میدی، خواهی فهمید که

بیشتر از آن چیزی که فکر می کردی قادر به انجام دادن خواهی بود