به طور کلی توانایی های انسان برای کسب موفقیت به شرایط درون، بیش از اوضاع و احوال جهان برون متکی است. به بیانی دیگر محدودیت در کسب موفقیت و کامروایی تنها ناشی از محدودیت ذهن است.

باید شیفته کاری باشید و این شیفتگی در تمام ذرات وجودتان نفوذ کند و شما را در برابر موانع و تنگناها نیرومند و مقاوم سازد؛

 باید جاذبه هدفها و آرزوهایتان انگیزه ای برای تلاش پیگیرتان باشد. باید با خود عهد کنید که در هر صورت و تحت هر شرایط هدف مورد نظرتان را به سرانجام می رسانید. متأسفانه اغلب مردم می کوشند با بهانه ها و دستاویزهای گوناگون عدم دستیابی به خواسته هایشان را توجیه کنند. در واقع احساس ناتوانی و عدم شایستگی تنها عاملی است که ما را از دستیابی به هر خواسته باز می دارد.

شرح حال افراد موفق، مدرک مستند و مستدلی بر این باور است که برخورداری از دیدگاه مثبت و قالبهای فکری سازنده و طبع بالا ابزارهای اصلی و اساسی کسب موفقیت است.

 بعكس باور نداشتن به شایستگی سبب می شود به فرصت هایتان پشت پا زده و آرزوهایتان را سرکوب کنید. 

بکوشید از امروز خود را از شر این بهانه های پوچ و میان تھی آزاد و رها سازید و طرح ها و برنامه هایی را که پیش از این توسط افراد موفق در بوته آزمایش نهاده شده و اثر بخشی آن ثابت گردیده به مرحله اجرا گذارید.

 به خود باور داشته باشید که شما شایستگی لازم جهت رسیدن به موفقیت را دارید. به طور حتم داشتن برنامه ای مدون و مشخص در رسیدن به اهداف و مدیریت زمان و زندگی از ویژگی های اصلی در واقعی سازی اهداف است.

 بدانید که شما برای رسیدن به هر هدفی کافی هستید. در رسیدن به اهداف استمرار داشته باشید و بدانید که موفقیت شما فرا خواهد رسید.